Program przyrodniczo - ekologiczny "Dziecko przyjacielem przyrody"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Cele główne i szczegółowe programu.

Głównym celem programu jest kształtowanie u dzieci miłości do przyrody, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą oraz ukazanie potrzeby jej ochrony.

Program ponadto ma na celu wspomaganie dziecka w:

 • zdobywaniu nowych doświadczeń i umiejętności,
 • rozwijaniu zainteresowań przyrodniczych,
 • przekazywaniu dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach, obiektach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku,
 • stworzeniu sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywaniu obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach roku,
 • wzbogacaniu wiedzy o otaczającym świecie,
 • kształtowaniu pożądanego stosunku do roślin i zwierząt żyjących w naturalnym środowisku,
 • uwrażliwianiu na piękno przyrody i potrzebę jej poszanowania,
 • kształtowaniu umiejętności przewidywania skutków działalności człowieka w  środowisku i wykorzystywaniu jego zasobów,
 • wyzwalaniu różnorodnych form aktywności podczas poznawania przyrody,
 • kształtowaniu umiejętności codziennych zachowań własnych i innych w  stosunku do środowiska przyrodniczego,
 • kształtowaniu wiadomości niezbędne do selektywnej zbiórki odpadów i rozumienia potrzeby segregacji śmieci.
 • uwrażliwieniu dzieci na czystość środowiska, kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za stan czystości wód,
 • przyzwyczajaniu do oszczędzania bogactw ziemi, wyrabianiu przekonania, że surowce naturalne trzeba oszczędzać, zbierać surowce wtórne,
 • rozwijaniu zainteresowań dzieci źródłem pochodzenia żywności, wyrabianiu przekonania, że żywność nie zawsze jest zdrowa, wyrabianiu  umiejętności właściwego jej wyboru,  
 • rozumieniu znaczenia czystego powietrza dla zdrowia ludzi roślin i zwierząt,
 • uświadomieniu dzieciom problemu opakowań, świadomy ich wybór,

 

Cele szczegółowe:

Zakładamy, że po realizacji programu dziecko zdobędzie na miarę swoich możliwości rozwojowych wiedzę i umiejętności, tak więc dziecko:

 • rozumie, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe,
 • rozumie potrzebę oszczędzania wody,
 • potrafi przewidywać skutki oraz wyciągać wnioski z obserwowanych zjawisk przyrodniczych,
 • rozumie, że każda istota żywa ma prawo do godnego życia,
 • potrafi wykorzystać materiał przyrodniczy oraz surowce wtórne do działalności plastycznej,
 • umie przekazać treści przyrodnicze podczas prezentacji artystycznych,
 • zna bogaty repertuar muzyczno – literacki dotyczący przyrody i ochrony środowiska,
 • wie, jak należy zachować się w naturalnym środowisku,
 • potrafi wskazać zachowanie zagrażające środowisku naturalnemu,
 • potrafi nazwać rośliny, ptaki i zwierzęta będące pod ochroną,
 • potrafi przenosić zdobyte wiadomości i umiejętności na szersze forum,
 • rozumie potrzebę segregacji śmieci i zna kolory pojemników,
 • umie segregować śmieci do poszczególnych pojemników na odpady,
 • rozumie potrzebę recyklingu.

 

PROGRAM PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNY "DZIECKO PRZYJACIELEM PRZYRODY" PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 "POD TOPOLĄ" W KOZIENICACH

 Pełen program do pobrania pod poniższym linkiem ( proszę kliknąć na link poniżej).